Forretningsbetingelser

Generelle oplysninger
Disse forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt ved indgåelse af tale om køb af ydelse, produkter og services fra Justdoyou, cvr nr. 29912556, c/o Lone Thurøe, Rosensgade 44, 1., 8300 Odder, lone@justdoyou.dk.

Fortrolighed:
Justdoyou behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme Justdoyou i besiddelse I forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt. Justdoyou videregiver ikke sådanne informationer herunder kundens identitet uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

Priser:
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms med mindre andet er angivet.

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Afvikling, ændring og aflysning
Mentorforløb, kurser, workshops og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Justdoyou, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Justdoyou gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale. Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden købers aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Kunden er selv ansvarlig for at møde op, have en velfungerende onlineforbindelse eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at have en velfungerende telefon eller internet forbindelse. Hvis køber afbestiller sin deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver kunden faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis køber vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har kunden følgende valgmuligheder: Køber kan sende en anden person end kunden selv, eller køber kan udveksle sit kursusgebyr til nogle af Justdoyou’s andre ydelser. Når der er otte dage eller under til kursusstart, kan kunden ikke længere få pengene retur. Justdoyou kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er købers eget ansvar at sikre, at denne modtager mails fra Justdoyou. Har kunden problemer, kan køber naturligvis altid kontakte Justdoyou på: lone@justdoyou.dk. Kunden modtager også kvittering for sit køb på den mailadresse, købet er gennemført med og det er kundens eget ansvar at gemme kvitteringen. Ved kortbetaling er kunden selv ansvarlig for at give Justdoyou besked, hvis denne får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på førnævnte e-mail adresse.

Fortrydelsesret for forbrugere
Kunden/forbrugeren har 14 dage fortrydelsesret fra aftalens indgåelse, når forbrugeren handler med Justdoyou. Meddelelsen skal gives på mail til lone@justdoyou.dk. I meddelelsen skal forbrugeren gøre Justdoyou tydeligt opmærksom på, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Forbrugeren kan også vælge at benytte Justdoyou’s standardfortrydelsesformular og sende den til Justdoyou på lone@justdoyou.dk. Formularen finder forbrugeren medsendt ordrebekræftelse og nederst på dette dokument.

Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis kunden ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan kunden give Justdoyou sit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har kunden givet sit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker kunden alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal kunden dog være opmærksom på, at Justdoyou vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om kunden har købt ydelser eller produkter, skal kunden indenfor de 14 dage give Justdoyou udtrykkelig meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb, på e-mail lone@justodoyou.dk. Kunden kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til Justdoyou inden 14 dage, og kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når Justdoyou har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer Justdoyou uden unødig forsinkelse kundens tilgodehavende.

Reklamationsret for forbrugere
Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt Justdoyou med det samme, hvis kunden oplever problemer.

Rejseaktiviteter:
For rejseaktiviteter vedr. opgaver for privatpersoner, enkeltpersoner og virksomheder på Sjælland faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil

Rettigheder
Justdoyou har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring Ved køb af Justdoyou’s ydelser opnår kunden personlig brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Justdoyou’s virksomhed. Justdoyou’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt de(t) købte og/eller leverede produkter/materialer og Justdoyou’s navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Justdoyou berettiget til en bod på 100.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Justdoyou er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar/ansvarsbegrænsning:
Ethvert erstatningsansvar, som Lone Thurøe Hansen og virksomheden Justdoyou måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Justdoyou og Lone Thurøe Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Lone Thurøe Hansen har handlet simpelt uagtsomt. Lone Thurøe Hansen’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:
Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Justdoyou og Lone Thurøe Hansen kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Ændring af forretningsbetingelser;
Justdoyou og Lone Thurøe Hansen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer I gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting:
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret. © 2015 Justdoyou v/Lone Thurøe Hansen. Allerettigheder forbeholdes. Justdoyou, Rosensgade 44, 1. sal, 8300 Odder, cvr. 29912556. Uoverensstemmelser mellem Justdoyou og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Svendborg byret som første instans.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

(*) Det ikke relevante udstreges